KONSULAT GENERALNY CHRL W GDAŃSKU  
AMBASADOR  
O AMBASADZIE  
CHINY - POLSKA  
EKONOMIA I HANDEL  
KULTURA I SPORT  
NAUKA I TECHNOLOGIA  
EDUKACJA  
WIZY I USŁUGI KONSULARNE  
KONTAKT  
TEMATY
 
BELT AND ROAD  
SOUTH CHINA SEA  
XIX Krajowego Zjazdu KPCh  
Chiński Tydzień Kultury Tybetańskiej  
The Issue of Diaoyu Dao  
Poznaj Chiny  
China's Peaceful Development  
CRI Szlak Sztuk Walki w Chinach  
wizyta Prezydenta Komorowskiego w Chinach, 2011  
Taiwan  
Tybet  
Prawa człowieka  
Sekta "Falun Gong"  
Develop the west of China  
więcej...  

Przemówienie Przewodniczącego Xi Jinpinga podczas sesji plenarnej szczytu BRICS w Xiamen
2017/10/17

Wyrażam wielką radość z możliwości spotkania się ponownie z moimi kolegami. Pragnę rozpocząć od złożenia w imieniu władz i narodu chińskiego, gorących słów powitania Wam wszystkim. Witamy na Konferencji na „szczycie” BRICS w Xiamen. Koncentrując się na głównym temacie naszej Konferencji na „szczycie”: „Silniejsze Partnerstwo na rzecz Świetlanej Przyszłości”, oczekujemy na rozwijanie współpracy z Wami, żeby, wykorzystując dorobek już osiągnięty w ramach BRICS, nakreślić plany, dotyczące przyszłego rozwoju naszej Organizacji i ustawić żagle przed nowym rejsem naszego współdziałania.

Współpraca w ramach BRICS przebyła chwalebną drogę w ciągu jednego dziesięciolecia. Chociaż dzielą nas góry i oceany, to nasze pięć krajów są ściśle połączone poprzez wspólne działania na rzecz wzajemnie korzystnej współpracy.

Jak głosi starożytne powiedzenie chińskie: „Partnerstwo, które zostało ustanowione przy wykorzystaniu właściwego podejścia, nie jest uzależnione od odległości geograficznej; jest ono wytrzymalsze niż klej i twardsze niż żelazo, czy kamień”. Zawdzięczamy szybki rozwój współpracy w ramach BRICS temu, że zastosowaliśmy właściwe podejście. Kierując się tymże podejściem, szanujemy się i popieramy się nawzajem, krocząc drogą rozwoju, stosownie do naszych odpowiednich uwarunkowań narodowych; rozwijaliśmy współpracę gospodarczą, polityczną i międzyludzką w duchu otwartości, kompleksowości i wzajemnych korzyści; współpracujemy unisono z innymi rynkami wschodzącymi i krajami rozwijającymi się, aby umacniać sprawiedliwość i równość na arenie międzynarodowej oraz tworzyć zdrowe środowisko zewnętrzne.

Dotychczasowy postęp wykazuje, że współpraca w ramach BRICS odpowiada naszym wspólnym potrzebom rozwojowym i jest zgodna z główną tendencją rozwoju historycznego. Chociaż występują wśród nas rozmaite uwarunkowania narodowe, to łączy nas wspólne zainteresowanie, jeśli chodzi o dążenie do partnerskiej współpracy, pokoju i pomyślności. Umożliwiło to nam wznoszenie się ponad istniejące różnice i dążenie do uzyskiwania wzajemnie korzystnych wyników.

W kontekście tego, że na świecie dokonują się głębokie i złożone przemiany współpraca w ramach BRICS staje się coraz ważniejsza. Nasze społeczeństwa oczekują od nas wspólnego stymulowania rozwoju oraz polepszania ich dobrobytu. Wspólnota międzynarodowa spodziewa się od nas tego, abyśmy wnosili stosowny wkład do pokoju światowego i do wspólnego rozwoju. Powinniśmy, przeto, podwoić nasze wysiłki, aby w sposób kompleksowy, pogłębiać partnerstwo w ramach BRICS i wkraczać w drugie „Złote Dziesięciolecie” naszej współpracy.

Po pierwsze, powinniśmy dążyć do uzyskiwania praktycznych rezultatów w naszej współpracy gospodarczej. Pragmatyczna współpraca, stanowi podstawę ogólnej współpracy w ramach BRICS i w tej mierze został osiągnięty znaczący postęp. Niemniej jednak, musimy jeszcze w dalszym ciągu wykorzystywać w pełni istniejący potencjał współpracy w ramach BRICS. Jak wynika z danych statystycznych, spośród 197 mld dolarów, zainwestowanych przez BRICS ogółem za granicą w 2016 r. tylko 5,7 % inwestycji zostało dokonanych w naszych pięciu krajach. To oznacza, że współpraca w ramach BRICS ma jeszcze przed sobą szerokie możliwości działania.

Należy koncentrować się na stymulowaniu współpracy gospodarczej zorientowanej w stronę osiągnięcia odpowiednich wyników oraz rozszerzać zbieżność interesów w dziedzinie handlu i inwestycji, w branży walutowej i finansowej, w sferze połączeń, zrównoważonego rozwoju innowacji i współpracy przemysłowej. W roku bieżącym, przedstawiliśmy Mapę Drogową Współpracy BRICS w Dziedzinie Handlu Usługami (BRICS Trade in Services Cooperation Roadmap), Zarys Ułatwień Inwestycyjnych w ramach BRICS, Inicjatywę BRICS dotyczącą Współpracy w Dziedzinie e-commerce (BRICS E-Commerce Cooperation Initiative), Plan Działania BRICS na rzecz Współpracy w Dziedzinie Innowacji (BRICS Action Plan for Innovation Cooperation)oraz Plan Działania zmierzający do Pogłębienia Współpracy Przemysłowej pomiędzy krajami BRICS (Action Plan for Deepening Industrial Cooperation Among BRICS Countries). Ustanowiliśmy Oddział Afrykański Nowego Banku Rozwoju (New Development Bank) oraz podjęliśmy decyzję o utworzeniu Model e-port Network BRICS oraz doszliśmy do szerokiego porozumienia w takich dziedzinach jak: opodatkowanie, e-commerce, obligacje w walutach krajowych, partnerstwo państwowo - prywatne, a także sieć instytucji i usług. Nasza pragmatyczna współpraca stała się jeszcze bardziej zinstytucjonalizowana i merytoryczna, przynosząc coraz bardziej odczuwalne wyniki.

Pragnę poinformować, że Chiny rozpoczną jeszcze Plan Współpracy Gospodarczej i Technicznej dla Państw BRICS (Economic and Technical Cooperation Plan for BRICS Countries ) z sumą 500 mln juanów na pierwszy okres, celem ułatwienia wymiany w kwestiach politycznych, a także praktycznej współpracy w dziedzinie gospodarczej i handlowej. Chiny wniosą również wkład w wysokości 4 mln dolarów amerykańskich, do Funduszu Przygotowania Projektowego Nowego Banku Rozwoju, aby wspierać w ten sposób poczynania biznesowe i długoterminowy rozwój tego Banku. Chiny są gotowe współpracować ze wszystkimi stronami, aby, korzystając z wyników i z konsensusu już osiągniętego w przeszłości, sprawnie wykorzystywać istniejące mechanizmy. Wspólnymi siłami powinniśmy korzystać z historycznych możliwości, jakie zapewnia nowa rewolucja przemysłowa, poszukiwać nowych dziedzin i modeli współpracy praktycznej, a także umacniać nasze powiązania celem zapewnienia zrównoważonego i trwałego postępu w mechanizmach współpracy BRICS.

Po drugie, niezbędne jest zwiększenie komplementarności naszych strategii rozwojowych. Niezależnie od istniejących różnic w uwarunkowaniach narodowych, nasze pięć krajów znajduje się na podobnym etapie rozwoju i stawia przed sobą te same cele rozwojowe. Wynika więc przed nami odpowiedzialne zadanie rozwijania wzrostu gospodarczego. Umacnianie komplementarności naszych strategii rozwojowych ułatwi nam lepsze wykorzystywanie odpowiednich potencjałów, jeśli chodzi o zasoby naturalne, o rozmiary rynku i siły roboczej, a także wyzwolenie potencjału wzrostu gospodarczego wszystkich pięciu krajów oraz kreatywności trzech miliardów naszych obywateli, otwierając w ten sposób olbrzymią przestrzeń dla rozwoju.

Niezbędne jest także właściwe planowanie na szczeblu makro i podejmowanie konkretnych działań w dziedzinach o kluczowym znaczeniu. Działając w duchu szerokich konsultacji wspólnych poczynań oraz wspólnych korzyści, powinniśmy wyodrębnić te dziedziny w których nasza polityka rozwojowa i nasze priorytety są zbieżne, a także współpracować w dalszym ciągu, dla osiągnięcia celów połączeń w dziedzinie handlu i inwestycji walut i finansów oraz infrastruktury. Koncentrując się na reformach strukturalnych i na zrównoważonym rozwoju, powinniśmy rozszerzać zakres zbieżności naszych interesów oraz dzielić się doświadczeniami w zakresie innowacji, przedsiębiorczości, rozwoju przemysłowego i potencjału produkcyjnego, aby stymulować rozwój gospodarczy w naszych odpowiednich krajach. Rzeczą ważną jest zapewnienie równowagi pomiędzy szybkością wzrostu gospodarczego oraz jakością i efektywnością tego wzrostu. Poprzez urzeczywistnienie Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, mieć będziemy możliwość osiągnięcia wyważonego rozwoju, postępu społecznego i ekologicznego oraz zapewnienia rozwoju wzajemnie powiązanego i całościowego.

Po trzecie, niezbędne jest ustanowienie bardziej sprawiedliwego i równoprawnego ładu międzynarodowego. Nasze coraz ściślejsze więzi z resztą świata wymagają, abyśmy odgrywali coraz bardziej aktywną rolę w zarządzaniu sprawami globalnymi. Bez naszego udziału wiele palących wyzwań globalnych nie może zostać rozwiązanych w sposób efektywny. Powinniśmy przemawiać jednym głosem i wspólnie przedstawiać nasze rozwiązania w sprawach dotyczących pokoju i rozwoju międzynarodowego. To byłoby zgodne z oczekiwaniami wspólnoty międzynarodowej i ułatwiłoby zapewnienie naszych wspólnych interesów.

Powinniśmy nadal stosować się do zasad wielostronności i do podstawowych norm rządzących stosunkami międzynarodowymi, współdziałać na rzecz nowego typu stosunków międzynarodowych oraz umacniać pokojowe i ustabilizowane otoczenie dla rozwoju wszystkich krajów. Niezbędne jest zapewnienie otwartej, całościowej wyważonej i korzystnej dla wszystkich globalizacji gospodarczej, budowanie otwartej gospodarki światowej wspieranie systemu handlu wielostronnego i przeciwstawianie się protekcjonizmowi. Niezbędne jest również przeprowadzanie reform zarządzania gospodarką globalną, zwiększanie przedstawicielstwa i siły rynków wschodzących i krajów rozwijających się oraz tworzenie nowych bodźców dla wysiłków zmierzających do zmniejszania przepaści rozwojowej pomiędzy Północą i Południem, a także zwiększanie globalnego wzrostu gospodarczego.

Po czwarte, niezbędne jest także rozszerzanie wymiany międzyludzkiej. Przyjaźń pomiędzy narodami jest kluczem do zapewnienia zdrowych stosunków międzypaństwowych. Tylko dzięki intensywnym staraniom - drzewo przyjaźni i współpracy może bujnie się rozwijać. Rozszerzanie wymiany pomiędzy naszymi narodami oraz umacnianie ducha partnerstwa przez wszystkich jest sprawą wartą stałego wysiłku, która zasługuje na to, abyśmy ją popierali w sposób trwały. Dobrze wykonana robota w tym względzie sprawi, że współpraca w ramach BRICS będzie rozkwitać coraz bardziej.

Stwierdzamy z zadowoleniem iż ważny konsensus, jaki został osiągnięty na szczeblu kierowniczym w zakresie ściślejszej wymiany międzyludzkiej jest przekładany na język realiów. W tym roku wymiana międzyludzka pomiędzy naszymi pięcioma krajami znajduje się w pełnym rozkwicie, czego oznaką są rozmaite rodzaje działalności, jak na przykład Igrzyska BRICS, Festiwal Filmowy BRICS, Festiwal Kultury BRICS, a także Spotkanie na Wysokim Szczeblu w Sprawach Tradycyjnej Medycyny. Wyrażamy nadzieję iż dzięki naszym wspólnym wysiłkom, działania tego rodzaju będą odbywały się w sposób regularny i że zostaną one zinstytucjonalizowane. Konieczne jest także rozszerzanie zasięgu naszego działania, aby społeczeństwa były coraz bardziej zaangażowane i zachęcane do uczestniczenia w żywych przedsięwzięciach pomiędzy rozmaitymi kulturami.

Drodzy Koledzy,

minione dziesięciolecie było okresem usilnych starań krajów BRICS w dążeniu do rozwoju i do pogłębiania powiązań partnerskich. Stanowi to jednak zaledwie początek w historii współpracy w ramach BRICS. Jak stwierdziłem w swych listach do Was na początku bieżącego roku, spoglądając do przodu współpraca w ramach BRICS powinna rozwijać się coraz bardziej i odgrywać coraz większą rolę w zakresie spraw międzynarodowych. Stawiajmy zatem nasze żagle tu, w Xiamen i połączmy nasze dłonie, aby wspólnie wkroczyć w drugie „Złote Dziesięciolecie” współpracy w ramach BRICS, zapewniając coraz większe korzyści społeczeństwom naszych pięciu krajów i całego świata.

Dziękuję.

Suggest To A Friend
  Print