Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
จีนไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขง
驻泰国使馆
2018/04/20

วันที่ ๑๘ เมษายน นาย หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ไทยได้ร่วมลงนามในทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขง ที่กระทรวงพาณิชย์ไทย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแลดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และนักการทูตจากสถานทูตกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนามประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธีลงนาม

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ ได้กล่าวว่าความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงเป็นกลไกความร่วมมือในอนุภูมิภาคอันแรกที่ร่วมสร้างขึ้นโดยประเทศลุ่มน้ำโขง ในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของทุกประเทศ ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงได้แปรจากแนวความคิดกลายเป็นความจริง และกำลังนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่แท้จริงใหแก่ประเทศสมาชิกและภูมิภาค ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาร่วมกันของจีนและประเทศเพื่อนบ้านในการผลักดันความเชื่อมโยงต่อกันและการพัฒนาร่วมกัน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ประชุมโป๋อ๋าวประจำปี 2018 ซึ่งเพิ่งปิดฉากลงไปเมื่อเร็วๆนี้ว่า ประตูที่เปิดกว้างของประเทศจีนจะไม่มีวันปิดลง มีแต่จะเปิดกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ การเปิดประเทศและปฏิรูปของจีนย่อมจะนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเร็วที่สุดและมากที่สุด ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มกลไกความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ฝ่ายจีนยินดีร่วมมือกับฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ผลักดันโครงการที่เกี่ยวข้องให้ออกดอกผลิตผล สร้างสีสันแก่ความร่วมมือล้านข้าง-แม่โขง สร้างความสุขสวัสดิ์แก่ประชาชนในภูมิภาค

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวขอบคุณฝ่ายจีนที่สนับสนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง โดยกล่าวว่าฝ่ายไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงมีศักยภาพสูงมาก สามารถส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอนุภูมิภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการพัฒนา เชื่อมั่นว่าภายใต้การสนับสนุนของกองทุน การติดต่อสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศลุ่มล้านช้าง-แม่โขงจะยิ่งแนบแน่นขึ้น แม่น้ำโขงจะกลายเป็นแม่น้ำแห่งสันติภาพและความเจริญก้าวหน้า

ตามบันทึกความเข้าใจที่ได้ลงนามในครั้งนี้ ฝ่ายจีนจะสนับสนุนเงินทุนแก่ฝ่ายไทยเพื่อดำเนินโครงการ ๔ โครงการ ได้แก่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดน โครงการพัฒนาการอำนวยความสะดวกแนวชายแดนเพื่อพัฒนาการค้าและระบบโลจิสติกส์โครงการจัดกิจกรรมเวทีภาคธุรกิจล้านช้าง-แม่โขง โครงการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตชนบท

ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงเป็นกลไกความรร่วมมือที่มีจีน กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ๖ ประเทศเป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้งและพัฒนาร่วมกัน เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2016 การประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วยความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงครั้งแรกจัดขึ้นที่ไห่หนาน และที่ประชุมได้ประกาศปฏิญญาซานย่าซึ่งเป็นการประกาศว่ากลไกความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ฝ่ายจีนประกาศในที่ประชุมว่าจะจัดตั้งกองทุนพิเศษภายใต้ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ภายในห้าปี เพื่อสนับสนุนเงินทุนสามร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่โครงการความร่วมมือขนาดกลางและย่อมภายใต้ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงที่6ประเทศสมาชิกได้ยื่นขอทุน เดือนมกราคมปี 2018 การประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วยความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงครั้งที่สองจัดขึ้นที่กรุงพนมเปญ ที่ประชุมได้ประกาศปฏิญญาพนมเปญ และลงมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปีความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (2018-2022)

Suggest To A Friend:   
Print