Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา การพัฒนาการแพทย์และยาแผนโบราณนานาชาติ 2018
2018/05/22

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนได้เข้าร่วมงานสัมมนาการพัฒนาการแพทย์แผนโบราณนานาชาติ 2018 พร้อมด้วยนาย ชุย ซื่ออาน ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษมาเก๊า นาย เหยียน ซู่เจียง รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารการแพทย์และยาแผนโบราณจีนแห่งชาติตามคำเชิญ

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนได้กล่าวว่า นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคฯได้กล่าวที่ประชุมสมัชชาฯ 19 ว่าเราต้องยืนหยัดหลักการให้ความสำคัญแก่การแพทย์แผนจีนและแผนตะวันตก สืบทอดและเผยแพร่กิจการการแพทย์และยาจีน ประเทศจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกิจการการแพทย์และยาแผนโบราณของจีน ให้ความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับต่างประเทศในทางด้านการแพทย์และยาจีน ประเทศจีนได้มีความร่วมมือทางด้านการแพทย์และยาจีนกับประเทศอาเซียนมาเป็นเวลายาวนาน และชาติสมาชิกอาเซียนเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับการแพทย์และยาจีน การแพทย์และยาจีนกลายเป็นเนื้อหาสำคัญของการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางด้านสังคม วัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆตามเส้นทางหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างกัน และเป็นการสร้างความผาสุกแก่ประชาชน

นาย ชุย ซื่ออาน ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษมาเก๊าได้กล่าวว่า มาเก๊าให้ความสำคัญต่อการใช้ความได้เปรียบทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นเวทีแห่งความร่วมมือ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายการตลาดต่างประเทศสำหรับการแพทย์และยาแผนโบราณของชาติสมาชิกอาเซียนและจีนและร่วมกันผลักดันให้การแพทย์และยาแผนโบราณสู่ความเป็นสากล

นาย เหยียน ซู่เจียง รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารการแพทย์และยาแผนโบราณจีนแห่งชาติได้กล่าวว่าการแพทย์และยาจีนเป็นสาขาสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายของมาเก๊า อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งมีการแพทย์และยาจีนเป็นสาระสำคัญนั้นมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดี ในขณะเดียวกันมาเก๊าได้กลายเป็นเวทีสำคัญแห่งความร่วมมือทางด้านการแพทย์และยาจีนระหว่างประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้มีส่วนส่งเสริมให้ขยายความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทางด้านการแพทย์และยาแผนโบราณระหว่างมาเก๊าและชาติสมาชิกอาเซียน

งานสัมมนาครั้งนี้จัดโดยเขตบริหารพิเศษมาเก๊าและสำนักบริหารการแพทย์และยาจีนแห่งชาติจีนโดยมีการแลกเปลี่ยน เสวนาในประเด็นต่างๆ เช่น รูปแบบการจัดการศึกษาการแพทย์และจีนแผนโบราณ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นต้น มีตัวแทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยและกัมพูชา ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ บริษัทและสื่อมวลชนกว่า 400 คนเข้าร่วมงานสัมมนา

Suggest To A Friend:   
Print