Home > ความสัมพันธ์จีน-ไทย
หวัง อี้ หารือเชิงยุทธศาสตร์กับรัฐมนตรีต่างประเทศไทย ร่วมกันรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่านทะเลจีนใต้
2019/02/17

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ฯพณฯ หวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศจีนได้หารือเชิงยุทธศาสต์กับ ฯพณฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีต่างประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงลึกสำหรับประเด็นเกี่ยวกับทะเลจีนใต้

ทั้งสองฝ่ายได้ชื่นชมสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ในปัจจุบันได้พัฒนาไปในทิศทางที่มีเสถียรภาพ เห็นว่า การส่งเสริมการเจรจา บริหารควบคุมข้อพิพาท และเสริมสร้างความร่วมมือนั้น กำลังเพิ่มความแข็งแกร่ง มากยิ่งขึ้น โดยเน้นย้ำว่าประเทศที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธี โดยการหารือและเจรจา อย่างเป็นมิตร ทั้งประเทศจีนและประเทศอาเซียน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย กฎหมายทะเล จะร่วมกันรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่านทะเลจีนใต้ตามกฎหมาย และรักษาสันติภาพ และความมั่นคงของทะเลจีนใต้

ฝ่ายไทยมีความชื่นชมอย่างสูงในวิสัยทัศน์ว่าด้วยหารือแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้(COC)ให้แล้วเสร็จใน 3 ปีที่ฝ่ายจีนนำเสนอ โดยกล่าวเน้นว่ายินดีที่จะยึดตามกรอบเวลานี้เป็นเป้าหมาย ร่วมกับประเทศอาเซียนด้วยกัน ในการผลักดันการเร่งหารืออย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุกติกาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในภูมิภาคทและทุกฝ่าย ปฏิบัติตามร่วมกัน เพื่อนำมาซึ่งความผาสุกให้กับภูมิภาคและสังคมโลก

Suggest To A Friend:   
Print