Home > ความสัมพันธ์จีน-ไทย
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนและภริยาตามเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงศึกษาดูงานโครงการน้ำมันเมล็ดชา
2019/02/24

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ตามคำเชิญของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนและภริยาตามเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงศึกษาดูงานโครงการน้ำมันเมล็ดชา ที่ศูนย์วิจัยน้ำมันเมล็ดชา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนและภริยาตามเสด็จสมเด็จพระเทพฯได้ฟังการบรรยายของมูลนิธิฯและกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอกอัครราชทูตหลู่ย์เน้นย้ำว่าฝ่ายจีนยินดีเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับฝ่ายในด้านเทคโนโลยีบ่มเพาะน้ำมันเมล็ดชา ผลักดันการเพิ่มผลิตผลของน้ำมันเมล็ดชา เอกอัครราชทูตและภริยาตามเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ได้เยี่ยมชมร้านขายของที่ระลึกน้ำมันเมล็ดชา เอกอัครราชทูตและภริยาได้ชิมสลัดเนื้อหมูที่พระองค์ท่านทรงปรุง

โครงการน้ำมันเมล็ดชาเริ่มตั้งแต่ปี 2004 เมล็ดมาจากกว่างซีของจีน เป็นโครงการสำคัญของโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง หลายปีที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากพระราชสำนักและสถานทูตจีน เมื่อปลายปีที่แล้ว สถาบันวนศาสตร์กว่างซีกับมูลนิธิชัยพัฒนาได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยปรับปรุงสายพันธุ์ คัดเลือกสายพันธุ์และเพาะปลูก ทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งสองฝ่ายได้เยี่ยมซึ่งกันและกัน และดำเนินการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในบ่มเพาะกล้าน้ำมันเมล็ดชา เพาะปลูกให้ได้ผลผลิตสูงและแปรรูปเป็นต้น ประสบความสำเร็จ

Suggest To A Friend:   
Print