Home > ความสัมพันธ์จีน-ไทย
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนและภริยา เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2019/05/08

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนและภริยา รวมถึงคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

Suggest To A Friend:   
Print