عربي Español Русский Français 简体中文

Chinese Ambassadors to Antigua and Barbuda

Wang Tao (concurrent) (1983.04-1984.08)

Li Jie (concurrent) (1984.09-1986.05)

Gu ZhiFang (concurrent) (1986.03-1987.05)

Lu Zongqing (concurrent) (1987.11-1990.04)

Zhou Wenzhong (concurrent) (1990.09-1992.10)

Jiang Chengzong (concurrent) (1992.11-1996.11)

Zhan daode (concurrent) (1997.02-1999.01)

Wu Zhenglong (1997.12-2000.03)

Yang Shixiang (2000.04-2004.08)

Ren Xiaoping (female) (2004.09-2007.10 )

Chen Ligang (2007.10- 2010.07)

Liu Hanming (2010.08-2013.03)

Ren Gongping (2013.04-2016.04 )

Wang Xianmin (2016.05-2019)

Sun Ang (2019-2021)

Zhang Yanling (2021- )