Home > คู่มือธุรกิจ > กิจการของทางกงสุล
ประกาศเกี่ยวกับ การก่อตั้งศูนย์บริการรับยื่นขอวีซ่าจีน ที่กรุงเทพฯ
2015/09/22

ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้  ความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านระหว่างจีนกับไทย ได้พัฒนาไปสู่ความลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น  ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรมและด้านอื่น ๆ  และการไปมาหาสู่กัน ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ได้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทุกวัน  เพื่อสนองตอบปริมาณการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนที่เพิ่มพูนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  เพื่อยกระดับการให้บริการกับผู้ี่มายื่นขอวีซ่าจีน และผู้ที่มายื่นขอรับรองเอกสารให้มีคุณภาพละมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น   จึงขอแจ้งให้ทราบว่า   ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 เป็นต้นไป  ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน รวมทั้งผู้ที่จะยื่นขอรับรองเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ที่ประเทศจีนนั้น โปรดไปดำเนินการที่ศูนย์บริการรับยื่นขอวีซ่าจีน  ( ชื่อย่อ " ศูนย์วีซ่าจีน " )  และในขณะเดียวกันแผนกวีซ่า สถานทูตจีน จะไม่รับเรื่องเกี่ยวกับการยื่น  ขอ ทั้งสองประเภท 

 ตามที่กล่าวมาข้างต้น

สถานที่ตั้งของศูนย์วีซ่า : อาคาร ธนภูมิ ชั้น 5  เลขที่ 1550  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 มักกะสัน  กรุงเทพฯ  10400

ศูนย์วีซ่าจีน จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับยื่นขอวีซ่าจีน และการรับยื่นขอรับรองเอกสาร    ส่วนสถานทูตจีนประจำประเทศไทย จะเป็นผู้รับผิดชอบในการอนุมัติทั้งวีซ่าจีนและ

การรับรองเอกสา  รวมถึงมีอำนาจในการพิจารณาขอเรียกเอกสารเพิ่มเติม หรือขอชิญผู้ยื่น

คำร้องขอฯ เข้ามาสัมภาษณ์ เพิ่มเติมอีกด้วย ตามแต่ละกรณี

สามารถหาข้อมูลได้ที่เว็บไซด์ของศูนย์วีซ่า www.visaforchina.org โดยเข้าไป คลิกที่ 

Thailand  Bangkok

 

บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูต หนังสือเดินทางราชการ บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ที่มีวัตถุประสงคขอวีซ่าทางการทูต วีซ่าทางราชการ วีซ่าอัธยาศัยไมตรี เพื่อเข้าประเทศจี  บุคคลต่างประเทศที่ยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า และบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางประเทศจีน ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือผู้ที่ทำหนังสือเดินทางหาย  รวมทั้งเด็กแรกเกิดที่ถือสัญชาติจีน ที่ต้องการจะทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารเดินทางจีน   และสำหรับบุคคลสัญชาติจีน ที่ต้องการจะทำหนังสือรับรองประเภทต่างๆ เป็นต้น  ขอให้มายื่นคำร้องขอ ที่แผนกวีซ่า สถานทูตจีน เช่นเดิมได้

สถานที่ตั้งแผนกวีซ่า สถานทูตจีน  อาคาร เอเอ ชั้น 2 เลขที่ 55 ถนน รัชดาภิเษก ซอย 3

กรุงเทพฯ  10400

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถาม

เพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ของ แผนกวีซ่า สถานทูตจีน 02-245-0888 หรือ สอบถามได้

ที่หมายเลขโทรศัพท์ ของศูนย์วีซ่าจีน 02-207-5999  และ  02-207-5888

 
Suggest To A Friend:   
Print