Home > ความสัมพันธ์จีน-ไทย
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่รุ่น 2
2019/06/30

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2019 เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่รุ่น 2 และมอบประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยปักกิ่งแก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรจำนวน 97 คน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้เข้าร่วมอบรมและคณาจารย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกว่า 900 คนเข้าร่วมกิจกรรม

หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่เป็นโครงการจัดร่วมกันโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากเป็นบุคคลเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในแวดวงการเมือง การทหาร ตำรวจ การค้า ภายใต้การสนับสนุนของเอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนและสถานทูตจีนประจำประเทศไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้สร้างกลไกความร่วมมือระยะยาว โครงการฯถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจจีนและความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานทางด้านสังคม วัฒนธรรมในการผลักดันความร่วมมือจีน-ไทยและร่วมกันสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอย่างมีประสิทธิผล

Suggest To A Friend:   
Print